Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Ophrys oestrifera

Ophrys reinhardiorum

Ophrys zeusii

Ophrys spruneri

Ophrys sicula

Ophrys helenae

Ophrys reinholdii

Ophrys hebes

Ophrys epirotica

Ophrys minuscula

Ophrys apifera

Ophrys grammica

Ophrys apifera var. aurita

Orchis italica

Orchis morio

Epipactis microphylla

Epipactis helleborine

Epipactis subclausa

Cephalanthera rubra

Orchis spitzelii

Orchis quadripunctata

Neotinea maculata

Epipactis palustris

Cephalanthera damasonium

Neottia nidus-avis

Limodorum abortivum

Epipactis helleborine

Orchis pauciflora

Anacamptis pyramidalis

Orchis tridentata

Himantoglossum jankae

Himantoglossum robertianum

Dactylorhiza saccifera

Neottia ovata

Cephalanthera longifolia

Orchis pinetorum

Orchis provincialis

Platanthera chlorantha

Dactylorhiza saccifera

Gymnadenia conopsea